לוח 5.22 זיקתם של הערבים בישראל לפלסטינים, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)