לוח 5.21 ההתאמה של זהות פלסטינית בישראל לערבים, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)