לוח 5.20 חשיבותו של זיכרון הנכבה בחיים, ערבים, 2015 ,2013 (באחוזים)