לוח 5.19 זהות אישית של ערבי־פלסטיני לעומת ערבי־ישראלי, ערבים, 2015 ,2013 (באחוזים)