לוח 5.18 זהות לאומית אישית, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)