לוח 5.17 חשיבותו של זיכרון השואה בחיים, יהודים, 2013 (באחוזים)