לוח .5.16 ציונות כרכיב של זהות אישית, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)