לוח 5.14 זהות אישית כיהודי לעומת זהות אישית כישראלי, יהודים, 2015 ,2013 (באחוזים)