תרשים 5.2 סבורים שישראל צריכה להשתלב במערב ולקיים עם מדינות ערב קשרים הכרחיים בלבד, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2009 (באחוזים)