תרשים 5.1 תומכים בפתרון של שתי מדינות לשני עמים, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)