לוח 5.10 האביב הערבי, ערבים ויהודים, 2013-2011 (באחוזים)