לוח 5.9 כוחות התנגדות לישראל באזור, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2011 (באחוזים)