לוח 5.8 תמיכה בהסכם שלום בין ישראל לפלסטינים שיתעלם מבעיות הערבים בישראל, ערבים, 2015 ,2013-2012 (באחוזים)