לוח 5.7 הצדקה של אינתיפאדה שלישית אם יימשך הקיפאון המדיני, ערבים 2015 ,2013 ,2012 (באחוזים)