לוח 5.5 תנאים מסייעים לפתרון השאלה הפלסטינית, יהודים, 2015 (באחוזים)