לוח 5.4 ישראל והקמת מדינה פלסטינית, ערבים ויהודים, 2012-2011 (באחוזים)