לוח 5.3 ישראל והחמאס, ערבים 2015 ,2012 ,2011 (באחוזים)