לוח 5.2 אמון ועמדה כלפי הסכסוך הישראלי־ערבי, ערבים ויהודים, 2015 (באחוזים)