לוח 5.1 פתרונות לשאלה הפלסטינית, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)