תרשים 4.2 מקבלים את זכויות הערבים, יהודים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)