תרשים 4.1 מקבלים את זכות הקיום של ישראל, ערבים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)