לוח 4.14 קדימות של מדינה יהודית על פני מדינה דמוקרטית, יהודים, 2015 ,2013 (באחוזים)