לוח 4.12 ייחוס אי־נאמנות לערבים מתנגדי משטר, יהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)