לוח 4.11 הגבלות על זכויות האזרח של הערבים, יהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)