לוח 4.10 זכות הקיום של ישראל כמדינה ציונית, יהודים, 2015 ,2013 ,2012 (באחוזים)