לוח 4.9 זכויות קיבוציות אתניות של הערבים בישראל, יהודים, 2012-2010 (באחוזים)