לוח 4.8 זכות הקיום של ערבים לחיות בישראל כמיעוט בעל זכויות פרט מלאות, יהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)