לוח 4.7 השלמה עם ישראל כמדינה ציונית, ערבים, 2015 ,2013 (באחוזים)