לוח 4.6 זכות הקיום של ישראל כמדינה ציונית, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)