לוח .4.5 השלמה עם ישראל כמדינה יהודית, ערבים, 2015 ,2013-2011 (באחוזים)