לוח 4.4 קבלת זכות הקיום של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)