לוח 4.3 זכות הקיום של ישראל כמדינה עצמאית, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)