לוח 4.2 קבלה של זכויות לאומיות, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)