לוח 4.1 קבלה של דו־קיום, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2008 (באחוזים)