תרשים 3.6 מאשימים את הפלסטינים בסכסוך ואינם מאמינים שקרתה נכבה לפלסטינים, יהודים, 2015-2006 ,2003 (באחוזים)