תרשים 3.5 מאשימים את היהודים בסכסוך עם הפלסטינים ואינם מאמינים שקרתה שואה ליהודים, ערבים, 2015-2006 ,2003 (באחוזים)