לוח 3.19 נרטיב השואה, ערבים, 2015 ,2013-2006 (באחוזים)