לוח 3.18 נרטיב הנכבה, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2010 ,2003 (באחוזים)