לוח 3.17 אשמה בסכסוך בין היהודים לפלסטינים, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)