לוח 3.16 זכויות היסטוריות ולאומיות על הארץ, יהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2011 (באחוזים)