לוח 3.15 זכויות היסטוריות ולאומיות על הארץ, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2007 (באחוזים)