תרשים 3.4 חוששים ממרד עממי וממאבק לשינוי אופייה של המדינה, יהודים, 2015-2003 (באחוזים)