תרשים 3.3 חוששים מטרנספר, מסיפוח המשולש לפלסטין ומהטרדת השלטונות, ערבים, 2015-2003 (באחוזים)