לוח 3.13 איומים אישיים, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)