תרשים 3.1 מעריכים שהממשלה נוהגת בערבים כאזרחים מדרגה שנייה או כאזרחים עוינים, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)