תרשים 3.2 נפגעו אישית מאיומים, מהשפלות או ממכות מהצד האחר, ערבים ויהודים, 2015-2003 (באחוזים)