לוח 3.9 דברים טובים/רעים שעשתה המדינה לערבים בישראל, ערבים ויהודים, 2013-2010 (באחוזים)