לוח 3.8 התנסויות אישיות שליליות וחיוביות לפי דת, ערבים, 2015 (באחוזים)