לוח 3.7 התנסויות אישיות חיוביות, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2008 (באחוזים)