לוח 3.6 התנסויות אישיות שליליות, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)